Pesaj


Ago

15

2022

Bircat Hamazon en fonetica

*Nota: ch se lee j. Ejemplo Baruch se dice Baruj   Ba-ruch a-tah A-do-nai, E-lo-hei-nu Me-lech Ha-o-lam, Ha-zan et ha-o-lam ku-lo, b’tu-vo, b’chein b’che-sed uv-ra-cha-mim, hu no-tein le-chem l’chawl ba-sar, ki l’o-lam chas-do. Uv-tu-vo ha-ga-dol i-ma-nu, ta-mid lo cha-seir la-nu, v’al yech-sar la-nu, ma-zon l’o-lam va-ed. Ba-a-vur sh’mo ha-ga-dol, ki hu Eil zan um-far-neis la-kol, u-mei-tiv la-kol, u-mei-chin ma-zon l’chawl b’ri-yo-tav a-sher ba-ra. Ka-a-mur: Po-tei-ach...

Read More